Search form

Metiyu 2:5

5Lika birripa gubu-ngurrjinga nula, “Gun-gata gu-rrawa Betliyam a-bambungga barra, wana gu-bapala gu-rrawa Judíya. Minypa Wangarr an-nika an-mujaruk ngunyuna an-guyinda wola a-wukurrjinga gun-gata nula rrawa nipa janguny gu-yurra, gu-yinaga: