Search form

Metiyu 2:8

8Rrapa gun-narda waypa nipa marn․gi a-ni, lika burr-jerrmarra rrawa Betliyam. Minypa nipa gu-jarlapuna a-wena, a-yinagata burrwa, “Buburr-boy, delipa buburr-wecha nula, nuwurra nyibu-barripa. Lika nyiburr-jeka barra gurda ngunyuna, rrapa marn․gi ngunabi-nega barra ngaypa burr-guta ngu-boy, ngu-marrngoypiya nula.”