Search form

Metiyu 20:1

Meyali Gun-gata Minypa Gurnal Jama Aburr-ji

1“Yi-gaba waykin Wangarr burr-wu barra minypa mu-ngoyurra jama aburr-ji nula, minypa gun-guna gun-maywapa ranginy: An-gata rrawa walang a-garlmuna, ngana guna-ngarlcha a-bona, burr-menga aburr-mujama barra minypa jama aburr-ji gurnal nipa mu-garrana a-ni gu-yigipa gu-rrawa.