Search form

Metiyu 20:10

10Lika aburr-gata minypa mu-ngoyurra jama aburr-ji, birripa aburr-bona gurda, jimarn jarra wana mbi-manggarna. Wurra mbi-menga mun-maywapa mun-gata mun-ngardapa rrupiya mun-mama jilpa mu-maya.