Search form

Metiyu 20:17

Jesus Ana-jirrapa Ana-ngardapa Ana-goma Gu-negarra A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra

(Mark 10:32-34; Luk 18:31-34)

17Gun-gatiya Jesus a-bamuna Jirúchalam (Jerusalem), nipa burr-ganyja aburr-yigipa wupa 12 gu-galiya yerrcha ngardapa, lika a-wena burrwa aburr-bamuna.