Search form

Metiyu 20:18

18“Buburr-galiya apula: Ngayburrpa Jirúchalam nguburr-boya rrapa an-guna An-walkurpa An-gugaliya gatiya abi-rrimapa barra, burrbu-wu barra aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega. Rrapa birripa mari wana gubu-garra barra nula minypa nipa a-juwa barra.