Search form

Metiyu 20:2

2Minypa nipa a-wena burrwa burraya burr-wu barra ngardapa ngardapa mun-ngardapa rrupiya mun-mama jilpa (silver) mu-maya minypa an-gugaliya mu-mangga a-workiya, jama a-jirra a-workiya gun-ngardapa ngorrngurra. Ganapiya, lika burr-jerrmarra gata mun-nigipa gurnal mu-jirra mu-nirra.