Search form

Metiyu 20:22

22Wurra Jesus a-wena butula, “Ana-gotipa gala marn․gi gun-nga nyirri-ngiwijarra apula. Wurra ana-gotipa ganyjarr nyirri-dimanga, ya, minypa ngaypa ngu-rrimanga? Wurra ngaypa jarra ngu-rrimanga ganyjarr ngunabu-bu barra ngu-jortcha. Minypa gun-maywapa ranginy Ngun-anya nguna-wuna mun-guralba mun-gata mu-jerrjerrjinga mernda a-jirra ana-guyinda barra ngu-bay, wurra gun-burral minypa ngu-juwa barra. Wurra ana-gotipa gun-mola gu-gata ngacha nyirri-ma barra, ya?”

Bitipa aburr-yinanga, “Ngaw, gun-mola atila nyirri-ma barra.”