Search form

Metiyu 20:24

24Aburr-werranga Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-gata murna arr-jirra arr-jirrapa, birripa aburr-galiyana gun-gata minypa worlapa niya bitipa wupa abirri-wengganana Jesus, lika birripa minypa aburr-bachirramiyana butula.