Search form

Metiyu 20:28

28gun-maywapa minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-bona ngika barra wurra gama gorlk aburr-mujama burr-nega, wurra jarra nipa barra an-mujama a-ni burrwa rrapa a-juwa barra minypa barra burr-ma gu-galiya yerrcha nuluwa Wangarr.”