Search form

Metiyu 20:29

Jesus Wanngu Bijirri-negarra Abirri-gapula

(Mark 10:46-52; Luk 18:35-43)

29Gun-gata waypa Jesus rrapa aburr-yigipa jawina yerrcha gubu-bawuna aburr-garlmuna rrawa Jerikow (Jericho), aburr-jaranga gu-galiya yerrcha abu-jurrjurrmurra an-gata Jesus.