Search form

Metiyu 20:4

4Lika a-wena burrwa, ‘Ana-goyburrpa burr-guta buburr-boy, gun-nardiya geka barra jama nyiburr-ji mun-ngaypa gurnal mun-gaba mu-jirra mu-nirra gun-ngaypa rrawa. Burraya yi-rrana gu-ni barra, jechinuwa arr-wupa barra rrupiya, minypa jama nyiburr-ji apula.’