Search form

Metiyu 21:11

11Lika aburr-gata wugupa nula Jesus aburr-bamuna gurda, birripa aburr-wena burrwa, aburr-yinagata, “A-lay, an-guna Jesus. Nipa Wangarr an-nika an-mujaruk Nejarach (Nazareth) an-guyinda, gun-gata rrawa wana gu-bapala gu-rrawa Galali (Galilee).”