Search form

Metiyu 21:14

14Ganapiya, wurra an-gapula an-guyinda rrapa an-burda an-guyinda aburr-bona gurda nula Jesus gata gu-bala Wangarr gun-nika, lika nipa wanngu burr-negarra.