Search form

Metiyu 21:19

19Lika gu-jarlakarr gu-rrarnba nipa mu-nana gun-jong mun-gata balaja mu-rrimanga mu-workiya mun-nelangga wagarrich. Lika nipa a-jarl a-bamuna, jimarn jarra balaja m-barripungarna, wurra gun-nyagara, wurra jarlawurr wupa gu-nana. Lika a-wena nula gun-gata gun-jong, “Ny-jurda nginyipa gala ny-yinmiya barrwa barra balaja n-dima!” Lika yibirrich gun-gata gun-jong gu-gorlapunapa.