Search form

Metiyu 21:20

20Rrapa gun-narda waypa Jesus burr-yika jawina gubi-nana, birripa gochila aburr-barrjinga. Lika abu-wengganana Jesus, “A-lay, gun-guna gun-jong gu-yinmiyana gu-gorlapuna yibirrich, ya?”