Search form

Metiyu 21:25

25Wurra ana-nga a-wuna Jon gun-gata bama gun-gugurraga nipa bama burr-gurragaja a-workiyana? Nipa Wangarr, wurra waygaji an-gugaliya, ya?”

Jesus a-yinagata a-wena burrwa, wurra birripa aburr-garlmunapa aburr-wengganachichiyana aburr-ni birripa wupa, minypa aburr-yinanga, “A-lay, ngayburrpa nguburr-yinmiya barra? Minyja gala yapa nguburr-yindin ‘Wangarr a-wuna bama gun-gugurraga nipa Jon;’ gala yapa nipa an-guna a-yindin arrburrwa, ‘An-nga nula rrapa ana-goyburrpa gala marr nyiburr-balcharna nula?’