Search form

Metiyu 21:28

Meyali Gun-gata Minypa Abirri-jirrapa Walkurpa Yerrcha

28“Marrka bubu-borrwa gun-guna, rrapa ana-goyburrpa barra nyibu-ngurrja apula. An-gugaliya a-ni, bijirri-dimarra abirri-jirrapa walkurpa niya yerrcha. Rrapa nipiya an-jirrpungapa a-wengganana an-murnangana, ‘Walkur, boy, geka barra jama ny-ji mun-ngayburrpa gurnal mu-jirra mu-nirra.’