Search form

Metiyu 21:30

30“Rrapa nyanyapa buta a-jekarra, barrwa an-delipa a-wengganana gun-maywapa. Lika nipa ana-delipa gu-yagurrmurra nula, ‘Ngaw, anya, ngu-boy barra,’ wurra jarra gala a-boyarna.