Search form

Metiyu 21:31

31“Ganapiya gun-gata janguny. Wurra marrka ana-goyburrpa bubu-ngurrja apula: Ana-nga jama a-ji minypa nyanyapa niya a-wena nula?”

Birripa aburr-wena, “Ana-murnangana.”

Lika Jesus a-yinagata burrwa, “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Aburr-gata aburr-mujama nula gapman rrupiya mbi-mangga nula aburr-workiya, gu-galiya yerrcha burrbu-gaypurda, rrapa ji-gata ngacha minypa gun-nerra jama jiny-jirra jiny-yorkiya marrambay gun-guji, aburr-gurdiya ngacha gu-galiya yerrcha minypa wuriya jama aburr-ji gun-nerra, wurra jarra gubu-bawuna rrapa aburr-ngukurdanyjiyana, birri-gugu aburr-boya, Wangarr ana-murna aburr-ni barra.