Search form

Metiyu 21:32

32Ngardawa Jon an-gata bama burr-gurragaja a-workiyana, nipa nyirr-gurdagurdarrana ana-goyburrpa jarlakarr, jimarna ana-goyburrpa jechinuwa nyiburr-ningarna. Wurra ana-goyburrpa gala marr nyiburr-balchingarna nula. Wurra jarra aburr-gata aburr-mujama nula gapman rrupiya mbi-mangga nula aburr-workiya, gu-galiya yerrcha burrbu-gaypurda, rrapa ji-gata ngacha minypa gun-nerra jama jiny-jirra jiny-yorkiya marrambay gun-guji, aburr-gurdiya ngacha marr aburr-balcha nula Jon gun-nigipa janguny. Wurra jarra ana-goyburrpa wuriya nyirrbi-nana birripa aburr-yinagata, wurra ana-goyburrpa gala nyiburr-ngukurdanyjiyarna rrapa marr nyiburr-balchingarna nula an-gata.