Search form

Metiyu 21:33

Meyali Gun-gata Minypa Gu-galiya Yerrcha Jaga Aburr-ganana Gurnal Mun-murra Mu-jinyja

(Mark 12:1-12; Luk 20:9-19)

33“Buburr-galiya apula barrwa meyali gu-murna ngu-ngurrja barra ana-gorrburrwa. Minypa rrawa an-gurrimapa, ngarla, a-lamajinga nipa mun-gata gurnal mun-murra mu-jinyja. Lika nipa jandarra gu-gurrmurra, gu-ji gu-gomarriyana. Rrapa barrwa rralala gu-jarlapuna gu-jandarra gu-guyinda barra minypa mbi-birlkaka mun-gata gurnal rrapa gatiya mbi-ma mun-gata mun-girra. Rrapa barrwa nipa gu-jarlapuna gun-baykardakarda gu-jinyja minypa dawa (tower), barra minypa mbi-na aburr-ji gurnal, gala yapa mun-ngumurda m-boy burrwa. Ganapiya, lika burr-menga gu-galiya yerrcha barra rrawa aburr-ni rrapa jaga aburr-gana mun-gata gurnal. Lika nipa rrawa an-gurrimapa gu-bawuna a-bona balay nuwurra waypa gu-yinpa ana-jeka.