Search form

Metiyu 21:35

35Wurra aburr-guna jaga aburr-ganana gurnal, birripa burrbi-rrimarra aburr-gata aburr-mujama, lika an-ngardapa abu-jurrburaykujamurra, an-nerranga abu-buna, a-juwuna, rrapa barrwa an-nerranga gu-jandarra abu-buna.