Search form

Metiyu 21:36

36Wurra nipa an-gurrimapa barrwa aburr-jaranga burr-jerrmarra gurda aburr-yigipa aburr-mujama, wurra aburr-guna jaga aburr-ganana aburr-workiyana mun-gata gurnal, birripa burrbu-buna, laka burrbu-ganyja.