Search form

Metiyu 21:4

4Ganapiya, lika gu-yinagata gugu minypa barra gun-burral gu-ni minypa Wangarr an-nika an-mujaruk ngunyuna an-guyinda wola mu-ngoyurra a-wena, a-yinagata,