Search form

Metiyu 21:40

40“Gun-narda janguny, wurra nuwurra waypa an-gurrimapa ana-jeka barra, nipa a-yinmiya barra burrwa aburr-guna jaga aburr-ganana mun-gata gurnal?”