Search form

Metiyu 21:41

41Birripa aburr-wena, “Nipa burr-bu barra, ngarla! Lika aburr-werranga burr-ma barra birripa jaga aburr-gana barra nula mun-gata gurnal, aburr-gata ngacha minypa abu-wu barra aburr-workiya.”