Search form

Metiyu 21:44

44An-gata ana-nga minypa gu-guna gu-jandarra a-yerrnyja, a-bungga, an-gata an-gugaliya a-rrumurrmiya a-ni; wurpa lika an-gata minypa gun-guna jandarra gu-bunggapa a-rrenyja, nipa minypa an-ngukula a-nega.”