Search form

Metiyu 21:5

5“Wengga burrwa aburr-gata rrawa Jayan (Zion) aburr-nirra,

gu-gatiya burr-yika gu-ngarda yerrcha ny-yengga barra burrwa,

‘Bubi-na: An-gata an-goyburrpa Bunggawa ana-boya ana-gorrburrwa nipa an-dor,

minypa dongki ana-jonama a-nirra ana-bamburda,

dongki an-delipa an-gata burdak mampa niya jaga jiny-janaja nula.’ ”