Search form

Metiyu 21:9

9Aburr-werranga aburr-bona mu-ngoyurra rrapa aburr-werranga aburr-bona gurda jurdach, aburr-gatiya wupa aburr-bulapalawa aburr-gonyjinga aburr-bamuna,

“Japurra ngapa a-jirra!

An-guna nipa Daybit murna a-wuna arrburrwa!

Wangarr barra gun-molamola gu-nega barra nula an-guna nipa ana-jerrmarra!

Rrapa waykin aburr-guyinda, birripa an-molamola abu-ngurrja barra Wangarr!”