Search form

Metiyu 22

Meyali Gun-gata Minypa Janara Gu-ji

(Luk 14:15-24)

1Lika Jesus barrwa a-wena burrwa meyali gu-murna, minypa a-yinanga, 2“Gun-gata minypa Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-nirra nipa ana-murna, gun-narda minypa gun-guna gun-maywapa: An-gata an-ngardapa bunggawa, nipa janara gu-garrana a-ni, lika minypa barra balaja mbi-bay rrapa aburr-worlworlcha minypa an-nigipa an-walkurpa jiny-ma barra jin-nigipa jin-gumarrbipa niya. 3Ganapiya, lika nipa burr-jerrmarra aburr-yigipa aburr-mujama barra burrbu-bamagutuwa wurra gama gorlk nipa mu-ngoyurra a-gonyjinga burrwa. Wurra birripa wurra gama gorlk aburr-jekarra; gala aburr-boyarna gurda. 4Lika barrwa aburr-werranga aburr-yigipa aburr-mujama burr-jerrmarra burrwa, minypa nipa a-wena, ‘Ngaypa gipa nawanawa ngu-ni, ganapiya. Wurra buburr-boy gurda, balaja ngubu-bay rrapa nguburr-worlworlcha barra minypa an-ngaypa walkur jiny-ma barra jin-nigipa jin-gumarrbipa niya. Gipa ngu-buna bulugi morrpiny ngacha jiny-nyarlkuch barra ngubu-bay.’ A-yinagata a-wena.

5“Wurra aburr-gata minypa nipa bunggawa mu-ngoyurra a-gonyjinga burrwa, birripa gala aburr-galiyarrarna burrwa aburr-yigipa aburr-mujama. Minypa aburr-werranga burrbu-dalajinga, lika aburr-bona jama aburr-ji, minypa gu-gandin rrapa gu-birripa gu-rrawa; 6rrapa minypa aburr-werranga burrbi-rrimarra, burrbu-buna, bunggawa burr-yika aburr-mujama aburr-juwuna. 7Gu-gata wenga an-gata bunggawa burr-guya a-bachirramiyana burrwa aburr-gata, lika an-dakal a-jerrmarra burrwa, burrbu-buna rrapa gubi-yalpuna burrwa gun-birripa rrawa.

8“Lika nipa a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama, ‘Ngaypa gipa nawanawa ngu-ni barra balaja ngubu-bay rrapa nguburr-worlworlcha, minypa an-ngaypa walkur jiny-ma barra jin-nigipa jin-gumarrbipa niya. Wurra aburr-gata mu-ngoyurra ngaypa ng-gonyjinga burrwa, birripa gala aburr-molamola aburr-nirrarna apula rraka mbi-bangarna. 9Wurra buburr-boy, buburr-gonyja gurda burrwa aburr-yinmiyapa nyirrbi-na gu-jarlakarr aburr-rrigirrgnga. Barra birripa aburr-boy gurda ngunyuna, barra nguburr-worlworlcha rrapa balaja ngubu-bay.’ 10Lika aburr-gata aburr-mujama aburr-bona, burrbu-bamagutuwurra aburr-yinmiyapa birripa burrbi-nana gu-jarlakarr aburr-rrigirrgnga. Minypa aburr-molamola rrapa aburr-werra burr-guta burrbu-bamagutuwurra barra minypa gu-ngana aburr-maya gu-bala bunggawa gun-nika, minypa barra wugupa mbi-bay.

11“Wurra nuwurra waypa bunggawa a-bena rrapa burr-nana aburr-gata gu-ngardapa aburr-negiyana nula gu-yigipa gu-rrawa, gatiya nipa a-nana an-ngardapa an-gugaliya gala a-barrbiyarna mun-mujanara mirikal. 12Lika bunggawa a-wena nula, ‘A-lay, ana-nga a-wena ngguluwa nyina-bona? Wurra mun-mujanara mirikal gala ny-barrbiyarna, ngarla!’ minypa nipa an-gata a-jurnjinga.

13“Lika bunggawa a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama, a-yinagata, ‘An-guna bubu-bicha murna a-jirra rrapa rrepara a-jirra, lika bubi-yerrnyja yarlanga gatiya an-munya a-maya a-jirra, gatiya barra a-rruwuja a-ni a-workiya rrapa rrirra gu-bay.’ ”+

14Lika Jesus janguny gu-mungbuna, a-yinagata a-wena, “Wangarr a-gonyjinga a-nirra burrwa aburr-bulapalawa gu-galiya yerrcha, wurra nipa aburr-jaranga ngika burr-ma barra; wurra jarra aburr-gurdowiya wupa burr-ma barra.”

Rrupiya Mun-gata Gapman Burr-gaypurda A-workiya Gu-galiya Yerrcha

(Mark 12:13-17; Luk 20:20-26)

15Gu-gata wenga aburr-gata Berachi (Pharisee) yerrcha aburr-bona, wengga gubu-buna aburr-ni birripa aburr-yinmiya barra mari gubu-garra nula Jesus, minypa abu-wenggana gun-nga rrapa nipa a-yinmiya barra a-yolkiya a-wengga. 16Ganapiya, lika burrbi-jerrmarra gurda nula Jesus aburr-yinmiyapa jawina, minypa Berachi yerrcha burr-yika rrapa Ayrat (Herod) burr-yika jawina aburr-bena nula, abu-wengganana, “Bunggawa, a-lay, ngayburrpa marn․gi nggula minypa jechinuwa ny-yeya ny-yorkiya gun-burral, minypa nginyipa nyirr-gurdagurdarraja ny-yorkiya Wangarr gun-nika jarlakarr. Ngardawa nginyipa gala ana-nga ny-jurkuja nula wurpa niya an-gata an-nelangga wana, wurra jechinuwa ny-yeya ny-yorkiya gun-burral. 17Wurra ngaw minyja ny-yengga arrburrwa gun-nga nginyipa ny-borrwurra? Gun-ngayburrpa joborr gu-yinmiya gu-yurra? Gun-gata minypa bunggawa an-gata Rowm (Rome) a-nirra nipa rrupiya arr-gaypurda a-workiya minypa dek (tax), gun-narda gun-mola arrburrwa ngayburrpa nguburr-guna Yichrayal (Israel) nguburr-guyinda ngubu-wu, ya? Wurra gun-nyagara, ya?”

18Wurra Jesus nipa marn․gi birripa abu-yolkaja aburr-ni. Lika nipa a-yinanga burrwa, “Ana-goyburrpa nyiburr-gurda waykin nyiburr-molamola; wupa nyiburr-werra! Wurra an-nga nula ngunabu-yolkaja nyiburr-nirra, ya? 19Jarra ngunabu-gurdagurdarra mun-gata rrupiya minypa dek (tax) nyibu-barnjinga nyiburr-workiya.”

Lika mu-gata ngacha rrupiya mun-mama an-ngardapa an-gata a-yurtchinga, mun-ngardapa mu-menga, muna-ganyja gurda nula Jesus. 20Ganapiya, lika Jesus a-wena burrwa, “Mun-guna an-mawunga ana-nga? Rrapa an-guna an-nelangga ana-nga?”

21Birripa aburr-yinagata nula, “An-narda Jija (Caesar) an-gata Rowm a-nirra bunggawa.”

Lika nipa a-yinagata burrwa, “Jija nipa bubu-wu mun-nigipa Jija mun-nika. Wurra ana-goyburrpa nyiburr-burral buburr-wuya nula Wangarr, ngardawa gu-galiya yerrcha aburr-yigipa.”

22Gun-gata waypa birripa aburr-galiyana, gochila aburr-barrjinga. Lika abu-bawuna; aburr-bona lika.

Minypa An-gugaliya A-juwiya A-workiya Barrwa Gu-yinmiya Barra Gu-ni Nula

(Mark 12:18-27; Luk 20:27-40)

23Gun-gata gun-maywapa ngorrngurra aburr-werranga Jejuchi (Sadducee) yerrcha aburr-bona gurda nula Jesus, aburr-gata birripa aburr-weya aburr-workiya jimarna bama aburr-yinaga an-gugaliya a-juwiya a-workiya Wangarr gala a-yinmiya barrwa a-jarrkarra. Aburr-gurdiya Jejuchi yerrcha aburr-bona gurda, lika abu-wengganana Jesus,+ 24“Bunggawa, a-lay, nipa Mojich (Moses) a-wukurrjinga arrburrwa gun-gata joborr, minyja an-gugaliya jin-nigipa jin-gumarrbipa niya jiny-bawa minypa a-juwa, wurra nipa jin-gata gala delipa a-mengarna, lika an-gata an-nigipa worlapa niya jiny-ma barra jin-gata gama barra delipa a-barripa butula an-bitipa an-murnangana gipa mu-ngoyurra a-juwuna. Gu-gurda ngacha.+ 25Wurra gun-guna rrawa mu-ngoyurra aburr-ni worlapa burra yerrcha birripa wupa arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 7, an-gata an-murnangana jin-gumarrbipa jin-dimarra, wurra a-juwuna, gala delipa a-rrimangarna. 26Lika minypa a-jurrjurrmurrapa jin-gata jiny-menga, wurra nipa a-yinagatiya. Rrapa barrwa a-guymurrapa a-yinagatiya. Rrapa aburr-werranga burr-guta worlapa niya yerrcha aburr-yinagatiya, minypa birripa wupa arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa aburr-juwuna aburr-ni, wurra gala ana-nga delipa abi-rrimangarna. 27Lika gu-gata wenga rrapa jin-gata gama jiny-juwuna. 28Gun-narda janguny, wurra minyja Wangarr ngayburrpa arr-jarrkarra, lika jin-gata gama ana-nga jin-nika jin-gumarrbipa niya jinyu-ni barra, ya? Ngardawa gipa arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa jibu-malapuna aburr-ni.” Aburr-yinagata aburr-gata Jejuchi yerrcha abu-wengganana Jesus, minypa birripa gubu-borrwurra, jimarna bama aburr-yinanga Wangarr gala a-jarrkarra an-gugaliya mu-ngoyurra a-juwuna.

29Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Ana-goyburrpa jarra nyiburr-yolkiya nyiburr-nirra! Ngardawa gala nyibi-nacharna meyali janguny mu-jurra gu-yurra, rrapa gala marn․gi ganyjarr gun-gata Wangarr gu-rrimanga. 30Wurra aburr-gata Wangarr burr-jarrkarra barra wanngu aburr-ni, birripa minypa waykin aburr-guyinda gala barra abirriny-malapachichiya abirrinyu-ni. 31Wurra gun-gata minypa an-gugaliya a-juwiya a-workiya, gun-narda nula ngu-wengga barra ana-gorrburrwa minyja waygaji Wangarr a-jarrkarra, waygaji gun-nyagara. Wurra ana-goyburrpa gala nyibi-nacharna nyiburr-workiyarna mu-jurra gu-yurra, ya, gun-gata minypa Wangarr a-wena ana-gorrburrwa? 32Minypa nipa a-yinagata, ‘Ngaypa ng-guna Wangarr aburr-guna ngu-burriya: Aybriyam (Abraham) rrapa Ayjek (Isaac) rrapa Jeykap (Jacob).’ Nipa Wangarr a-yinagata a-wena wuriya aburr-gata minypa Aybriyam rrapa Ayjek rrapa Jeykap gipa mu-ngoyurra aburr-juwuna. Wurra yama ana-goyburrpa nyibu-borrwa? Minypa Wangarr nipa gala a-yinmiya an-birripa a-ni Wangarr minyja jimarna jarra gun-gata gun-nyagara gu-ni gun-gumungba. Ngika. Wurra jarra aburr-mola aburr-nirra Wangarr ana-murna.”+

33Gun-narda wurra gama gorlk minypa aburr-galiyana, gochila aburr-barrjinga nula Jesus gun-nigipa janguny.

Joborr Gun-gata Wana Gun-babalapa

(Mark 12:28-34; Luk 10:25-28)

34Rrapa Berachi yerrcha gun-gata birripa aburr-galiyana minypa Jesus a-yinmiyana a-wena, rrapa minypa wengga burr-gaypuna aburr-gata Jejuchi yerrcha, lika birripa Berachi yerrcha wupa aburr-mulpiyana, 35lika an-ngardapa an-birripa an-gata joborr marn․gi an-gunega, nipa a-wengganana Jesus, jimarna barra gu-janguny a-yolka minypa nipa Jesus a-yinmiya gu-ngurrja burrwa rrapa aburr-gatiya Berachi yerrcha mari gubu-garra nula. 36Minypa nipa an-gugaliya a-wena, “Bunggawa, a-lay, gun-ngiya joborr Wangarr gu-gurrmurra wana gun-babalapa, ya?”

37Jesus lika a-wena nula, “ ‘An-goyburrpa an-ngardapiya ana-gorrburrwa Wangarr jal ni nula minypa burr-bama burr-molma burr-burral.’+ 38Gun-nardiya joborr wana gun-babalapa mu-ngoyurra gu-jirra, 39rrapa barrwa gun-nerranga gu-yinagatiya: ‘An-nginyipa an-borrmunga jal ni nula minypa nginyipa ngardapa nggu jal nyi-nirra nggula.’+ 40Abirri-gurdiya abirri-jirrapa joborr nipa minypa banda gu-jirra gun-gata gun-jaranga joborr Mojich gu-barnjinga, rrapa gun-gata janguny burr-guta minypa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wena aburr-workiyana.”+

Christ Nipa Ana-nga Nyanma

(Mark 12:35-37; Luk 20:41-44)

41Gatiya waypa Berachi yerrcha aburr-mulpiyana nula, Jesus burr-wengganana, 42“Gun-nga ana-goyburrpa nyibu-borrwuja Christ nula? Ana-nga murna a-wuna?”

Birripa aburr-wena, “Nipa Daybit (David) murna a-wuna Christ.”

43Nipa a-wena burrwa, “Minyja gun-narda gun-burral, gun-gata Mern An-mawunga wugupa nula Daybit, an-nga nula nipa a-ngurrjinga Christ Bunggawa? Minypa gun-gata nipa a-wena,

44‘Wangarr a-wena nula an-ngayburrpa Bunggawa,

a-yinagata nula,

“Burdak ngunyuna raka ngu-munganaguwa,

nuwurra aburr-gata aburr-bachirra nggula ngaypa ay-gaba nguburr-nega barra nginyipa mu-ngoyurra ny-ji barra burrwa.” ’+

45Minyja Daybit a-yinagata a-wena a-workiyana rrapa bunggawa a-negarra Christ, gun-narda minypa nipiya Christ wana, jarra Daybit nyanma ngika.” 46Jesus a-yinagata gu-ngurrjinga burrwa minypa aburr-gata aburr-jurnjinga. Rrapa gun-nardiya gugu gala ana-nga barrwa a-yinmiyarna a-wengganacharna gun-nga.