Search form

Metiyu 22:10

10Lika aburr-gata aburr-mujama aburr-bona, burrbu-bamagutuwurra aburr-yinmiyapa birripa burrbi-nana gu-jarlakarr aburr-rrigirrgnga. Minypa aburr-molamola rrapa aburr-werra burr-guta burrbu-bamagutuwurra barra minypa gu-ngana aburr-maya gu-bala bunggawa gun-nika, minypa barra wugupa mbi-bay.