Search form

Metiyu 22:13

13“Lika bunggawa a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama, a-yinagata, ‘An-guna bubu-bicha murna a-jirra rrapa rrepara a-jirra, lika bubi-yerrnyja yarlanga gatiya an-munya a-maya a-jirra, gatiya barra a-rruwuja a-ni a-workiya rrapa rrirra gu-bay.’ ”