Search form

Metiyu 22:15

Rrupiya Mun-gata Gapman Burr-gaypurda A-workiya Gu-galiya Yerrcha

(Mark 12:13-17; Luk 20:20-26)

15Gu-gata wenga aburr-gata Berachi (Pharisee) yerrcha aburr-bona, wengga gubu-buna aburr-ni birripa aburr-yinmiya barra mari gubu-garra nula Jesus, minypa abu-wenggana gun-nga rrapa nipa a-yinmiya barra a-yolkiya a-wengga.