Search form

Metiyu 22:19

19Jarra ngunabu-gurdagurdarra mun-gata rrupiya minypa dek (tax) nyibu-barnjinga nyiburr-workiya.”

Lika mu-gata ngacha rrupiya mun-mama an-ngardapa an-gata a-yurtchinga, mun-ngardapa mu-menga, muna-ganyja gurda nula Jesus.