Search form

Metiyu 22:2

2“Gun-gata minypa Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-nirra nipa ana-murna, gun-narda minypa gun-guna gun-maywapa: An-gata an-ngardapa bunggawa, nipa janara gu-garrana a-ni, lika minypa barra balaja mbi-bay rrapa aburr-worlworlcha minypa an-nigipa an-walkurpa jiny-ma barra jin-nigipa jin-gumarrbipa niya.