Search form

Metiyu 22:3

3Ganapiya, lika nipa burr-jerrmarra aburr-yigipa aburr-mujama barra burrbu-bamagutuwa wurra gama gorlk nipa mu-ngoyurra a-gonyjinga burrwa. Wurra birripa wurra gama gorlk aburr-jekarra; gala aburr-boyarna gurda.