Search form

Metiyu 22:31

31Wurra gun-gata minypa an-gugaliya a-juwiya a-workiya, gun-narda nula ngu-wengga barra ana-gorrburrwa minyja waygaji Wangarr a-jarrkarra, waygaji gun-nyagara. Wurra ana-goyburrpa gala nyibi-nacharna nyiburr-workiyarna mu-jurra gu-yurra, ya, gun-gata minypa Wangarr a-wena ana-gorrburrwa?