Search form

Metiyu 22:34

Joborr Gun-gata Wana Gun-babalapa

(Mark 12:28-34; Luk 10:25-28)

34Rrapa Berachi yerrcha gun-gata birripa aburr-galiyana minypa Jesus a-yinmiyana a-wena, rrapa minypa wengga burr-gaypuna aburr-gata Jejuchi yerrcha, lika birripa Berachi yerrcha wupa aburr-mulpiyana,