Search form

Metiyu 22:35

35lika an-ngardapa an-birripa an-gata joborr marn․gi an-gunega, nipa a-wengganana Jesus, jimarna barra gu-janguny a-yolka minypa nipa Jesus a-yinmiya gu-ngurrja burrwa rrapa aburr-gatiya Berachi yerrcha mari gubu-garra nula.