Search form

Metiyu 22:40

40Abirri-gurdiya abirri-jirrapa joborr nipa minypa banda gu-jirra gun-gata gun-jaranga joborr Mojich gu-barnjinga, rrapa gun-gata janguny burr-guta minypa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wena aburr-workiyana.”