Search form

Metiyu 22:7

7Gu-gata wenga an-gata bunggawa burr-guya a-bachirramiyana burrwa aburr-gata, lika an-dakal a-jerrmarra burrwa, burrbu-buna rrapa gubi-yalpuna burrwa gun-birripa rrawa.