Search form

Metiyu 23:16

16“Awa! Ana-goyburrpa burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa! Ana-goyburrpa minypa nyiburr-gapula; jarra ana-goyburrpa nyibu-borrwuja jimarna aburr-werranga ana-goyburrpa nyiburr-nyala nyirrbu-gurdagurdarraja nyiburr-workiya jarlakarr. Minypa ana-goyburrpa wupa nyanma nyiburr-weya nyiburr-workiya joborr, nyiburr-yinaga, ‘Ana-nga an-gata gochila a-rrana an-nerranga gun-nga, minypa burr-guya a-wena rrapa gun-nelangga gu-menga burr-guta gun-gata Wangarr gun-nika gun-japurra bala, wurra gun-narda ngika minypa jimarna gun-derta gu-nengarna gun-nigipa wengga. Wurra minyja gun-nelangga gu-ma goldan gu-maya gun-guyinda jarra, gun-nga gun-gata wupa gu-bala Wangarr gun-nika gun-japurra, gu-gurda ngacha minypa nipa gala a-yinmiya a-bamapa nula an-gata nipa gochila a-rranapa.’