Search form

Metiyu 23:18

18Rrapa gun-nerranga gun-maywapa ranginy ana-goyburrpa nyiburr-weya nyiburr-workiya, nyiburr-yinaga, ‘Ana-nga an-gata gochila a-rrana an-nerranga gun-nga, minypa burr-guya a-wena rrapa gun-nelangga gu-menga burr-guta gun-gata belabila gu-maya gatiya minypa abu-wucha aburr-workiya Wangarr, wurra gun-narda ngika minypa jimarna gun-derta gu-nengarna gun-nigipa wengga. Wurra minyja an-nelangga a-ma minyjak an-gata abu-burnda nula Wangarr an-nika, gu-gurdiya ngacha gugu minypa nipa gala a-yinmiya a-bamapa nula an-gata nipa gochila a-rranapa.’