Search form

Metiyu 23:19

19Ana-goyburrpa joborr marn․gi nyiburr-gunega rrapa Berachi yerrcha nyiburr-yinagata nyiburr-weya nyiburr-workiya burrwa wurra gama gorlk, wurra ana-goyburrpa nyiburr-gapula, ngarla! Wurra gun-an․gaya wana? Minypa an-gata minyjak, waygaji gun-gata belabila gu-maya, ya? Wurra nipa gun-gata belabila gu-maya jarra wana. Ngardawa gu-gatiya gu-belabila an-japurra a-nenga gu-workiya an-gata minyjak, ngarla!