Search form

Metiyu 23:20

20Wurra ana-goyburrpa gala nyibu-borrwa, ya? Minypa an-gugaliya gun-nelangga gu-mangga a-workiya gun-gata belabila gu-maya, gun-narda minypa minyjak an-nelangga burr-guta a-mangga, ana-gata ngacha minypa abu-barnjinga aburr-workiya nuluwa Wangarr gatiya waykin gu-yigipa gu-belabila.