Search form

Metiyu 23:22

22Rrapa minypa an-gugaliya gun-nelangga gu-mangga a-workiya gun-gata waykin rrawa, gun-narda minypa rrawa waykin ngardapa ngika, wurra jarra Wangarr gun-nika gun-gurrenyja gun-guni gun-gatiya burr-guta, rrapa nipa an-gatiya ay-nirrapa ay-workiya.