Search form

Metiyu 23:27

27“Awa! Nyiburr-gurda joborr marn․gi nyiburr-gunega rrapa Berachi yerrcha, ana-goyburrpa burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa! Ana-goyburrpa waykin nyiburr-molamola; wupa nyiburr-werra! Ana-goyburrpa minypa gun-maywapa gun-gata gun-gurrema gun-guyinda wupa gu-ngarnama minypa an-gugaliya a-juwiya gatiya abu-barnjinga aburr-workiya. Minypa rrakal yarlanga gubu-ngimanga aburr-workiya, ngayburrpa ngubi-nacha jimarna gun-molamola, wurra jarra wupa a-yurra an-mama an-gulol.