Search form

Metiyu 23:5

5Birripa minypa aburr-yinmiya aburr-workiya, gun-gata ngardawa aburr-molamola aburr-negiya burrwa aburr-workiya wurra gama gorlk. Gu-gurda ngacha minypa wana abi-jarlapurda aburr-workiya an-gata minypa abu-garraja aburr-workiya aburr-bukula rrapa aburr-mernda, an-gata minypa nganybak a-maya, minypa joborr aburr-wukurrjinga gu-rrimangapa a-jirra. Minyja bubi-na, wana abi-jarlapurda aburr-workiya, rrapa barrwa mun-baykarda mbi-nenga aburr-workiya mun-gata murna mu-jirra mun-jaranga mun-birripa mun-gubarrbiya. Aburr-yinagata aburr-workiya aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega rrapa Berachi yerrcha, barra minypa gu-galiya yerrcha burrbi-na nganybak a-maya abu-garrana rrapa murna mun-baykarda aburr-barrngumurra, rrapa minypa gubu-borrwa burrwa birripa aburr-guna gubu-borrwuja joborr.