Search form

Metiyu 24:1

Jesus Gu-ngurrjinga Minypa Bala Wangarr Gun-nika Gu-rrumiya Barra

(Mark 13:1-2; Luk 21:5-6)

1Jesus a-garlmuna, gu-bawuna a-bona gun-gata Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa. Minypa nipa a-jarl a-bamuna, aburr-yigipa jawina yi-gurrepa aburr-negiyana nula rrapa abu-gurdagurdarrana minypa barra nipa gu-na gun-gata bala gu-jirra aburr-jirra gun-gata Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa, jimarna gun-molamola.